Hồ sơ Công khai là gì?

Từ điển Bất động sản

< Quay lại Tra cứu Từ điển

Hồ sơ của tất cả các tài liệu, cần thiết để thông báo và cung cấp cho công chúng.

Powered by