Từ điển Bất động sản

Hành động Ngầm về Sở hữu

Để xóa bỏ việc khiếu kiện quyền sở hữu đối với một mảnh đất thông qua một vụ kiện tới tòa án được gọi là “hành động ngầm về sở hữu”. Sắc lệnh mà tòa án đưa ra là sắc lệnh đối với "hành động ngầm về sở hữu".

Powered by