Chứng thư Quitclaim là gì?

Từ điển Bất động sản

< Quay lại Tra cứu Từ điển

Chứng thư chuyển bất kỳ khoản lãi nào mà người lập chứng thư có thể có đối với một thửa đất cụ thể. Chứng thư từ bỏ trái quyền thường được đưa ra để xóa bỏ quyền sở hữu khi lãi suất của người chuyển nhượng đối với một tài sản có vấn đề. Với việc chấp nhận một chứng thư như vậy, người mua chịu mọi rủi ro. Chứng thư như vậy không bảo đảm quyền sở hữu mà chỉ đơn giản là chuyển cho người mua bất kỳ quyền lợi nào mà người chuyển nhượng có.

Powered by