Từ điển Bất động sản

Bất động sản

Còn được gọi là "địa ốc". (1) Đất và bất cứ thứ gì gắn liền với đất, chẳng hạn như tòa nhà, hàng rào và những thứ gắn liền với tòa nhà, chẳng hạn như đèn chiếu sáng, hệ thống ống nước và thiết bị sưởi, hoặc các vật dụng khác sẽ là tài sản cá nhân nếu không gắn liền với đất/tòa nhà. (2) Có thể đề cập đến các quyền đối với địa ốc cũng như bản thân tài sản đó.

Powered by