Realty là gì?

Từ điển Bất động sản

Một thuật ngữ ngắn gọn cho bất động sản.

Powered by