Từ điển Bất động sản

Chuyển nhượng lại

Một công cụ được sử dụng để chuyển quyền sở hữu từ người được ủy thác sang chủ sở hữu hợp pháp của bất động sản, khi quyền sở hữu được giữ làm tài sản đảm bảo cho một khoản nợ. Thường được sử dụng nhất khi thanh toán toàn bộ bằng chứng thư ủy thác. Còn được gọi là chứng thư chuyển nhượng lại hoặc nhượng lại.

Powered by