Từ điển Bất động sản

Cấp vốn lại

Quá trình cùng một bên thế chấp thanh toán một khoản vay bằng số tiền thu được từ một khoản vay khác.

Powered by