Từ điển Bất động sản

Tái bảo hiểm

Hợp đồng mà một công ty bảo hiểm lập với một công ty bảo hiểm khác để bảo vệ người bảo hiểm thứ nhất, toàn bộ hoặc một phần, chống lại tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý do rủi ro gây ra theo một hợp đồng riêng biệt và khác biệt với tư cách là công ty bảo hiểm của bên thứ ba. Tái bảo hiểm khác với đồng bảo hiểm ở chỗ, trong trường hợp tái bảo hiểm, chỉ có một công ty bảo hiểm có quan hệ hợp đồng trực tiếp với người được bảo hiểm và công ty bảo hiểm đó (thường được gọi là "công ty bảo hiểm chính") mua tái bảo hiểm để giảm bớt hoặc phân tán rủi ro. "Công ty bảo hiểm chính" sẽ chịu rủi ro lên đến một giới hạn (số tiền được gọi là "giới hạn chấp nhận") và bất kỳ tổn thất nào vượt quá giới hạn này sẽ do công ty tái bảo hiểm chịu. Trong trường hợp đồng bảo hiểm, mỗi công ty đồng bảo hiểm đều có quan hệ hợp đồng trực tiếp với người được bảo hiểm và rủi ro được chia sẻ theo tỷ lệ đã thỏa thuận tính từ số tiền tổn thất đầu tiên.

Powered by