Từ điển Bất động sản

REMIC

Kênh Đầu tư Thế chấp Bất động sản. Một sản phẩm của luật thuế Liên bang 1986 trong đó một pháp nhân kinh doanh như công ty, công ty hợp danh hoặc quỹ tín thác mà tất cả tài sản về cơ bản bao gồm các khoản thế chấp đủ điều kiện và các khoản đầu tư được phép, lựa chọn được coi là một REMIC. Năng lực để tránh bị coi là một công ty được thành lập chỉ vì mục đích tính thuế.

Powered by