Từ điển Bất động sản

Hạn chế

Thường được gọi là giao ước hạn chế. Các quy định trong một chứng thư hoặc công cụ khác, theo đó chủ sở hữu đất cấm hoặc hạn chế việc sử dụng, chiếm giữ hay cải tạo đất theo một số phương thức nhất định.

Powered by