Từ điển Bất động sản

Thế chấp Niên kim Đảo ngược

Một khoản thế chấp mà người vay cầm cố vốn chủ sở hữu nhà để đổi lấy các khoản thanh toán thường xuyên (hàng tháng), thay vì phân bổ một lần số tiền cho vay. Việc trả nợ thường không được yêu cầu cho đến khi nhà được bán hoặc tài sản của người vay được giải quyết, miễn là người vay tiếp tục sống trong nhà và duy trì nộp tất cả các khoản thuế và bảo hiểm hiện hành.

Powered by