Từ điển Bất động sản

Bán và Cho thuê lại

Một tình huống trong đó người chuyển nhượng trên chứng thư của một thửa đất bán tài sản đó và giữ quyền chiếm hữu bằng cách thuê lại tại thời điểm chuyển nhượng từ người được chuyển nhượng.

Powered by