Từ điển Bất động sản

Tài sản riêng

Địa ốc thuộc sở hữu của một bên vợ/chồng không bao gồm bất kỳ quyền lợi nào của người phối ngẫu kia.

Powered by