Starter là gì?

Từ điển Bất động sản

< Quay lại Tra cứu Từ điển

Một bản sao của hợp đồng bảo hiểm hoặc báo cáo cuối cùng được phát hành bởi một công ty bảo hiểm quyền sở hữu mô tả quyền sở hữu đất để thực hiện tìm kiếm mới. Ở một số tiểu bang, đây được gọi là thư xác nhận quyền sở hữu hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Powered by