Từ điển Bất động sản

Thỏa thuận Phụ thuộc

Một thỏa thuận theo đó một hạn chế (ví dụ, một khoản thế chấp) được thực hiện (là cơ sở) cho một hạn chế khác. “Đặt ở bậc dưới” nghĩa là "làm cho phụ thuộc vào" hoặc đặt ưu tiên thấp hơn.

Powered by