Từ điển Bất động sản

Phụ thuộc

Hành động hoặc quá trình mà theo đó các quyền của một người này được xếp hạng thấp hơn các quyền của những người khác. Ví dụ: quyền của người nhận thế chấp thứ hai thấp hơn quyền của người nhận thế chấp thứ nhất.

Powered by