Từ điển Bất động sản

Thế quyền đòi nợ

Việc thay thế người này cho người khác, để người trước đó có thể thực hiện một số quyền hoặc yêu cầu của người sau. Được sử dụng chủ yếu khi tồn tại mối quan hệ bảo đảm, như trong bảo hiểm.

Powered by