Từ điển Bất động sản

Bán đấu giá Tài sản Để Trả Thuế Còn Thiếu

(1) Bất động sản mà chưa đóng các khoản thuế hiện tại của quận được "bán cho tiểu bang". Mua bán thực tế không diễn ra. Quyền sở hữu được chuyển giao cho tiểu bang và chủ sở hữu có thể mua lại bằng cách đóng thuế, tiền phạt và các khoản phí. Nếu không được mua lại trong vòng năm năm, bất động sản này (được gọi là "bất động sản đã bán cho cơ quan thuế") sẽ thực sự được bán cho tiểu bang. (Đối với các bất động sản chưa thanh toán thuế cho thành phố, quá trình "mua bán" bất động sản đó cho các thành phố cũng diễn ra tương tự như vậy). (2) Bán đấu giá bất động sản công khai của cơ quan chính phủ sau một thời gian không nộp thuế bất động sản.

Powered by