Từ điển Bất động sản

Người thuê

Bất kỳ người nào chiếm giữ bất động sản với sự cho phép của chủ sở hữu.

Powered by