Từ điển Bất động sản

Có làm di chúc

Để lại di chúc có giá trị pháp lý khi chết. Xem Không để lại di chúc.

Powered by