Giao Ước Quyền Sở Hữu là gì?

Từ điển Bất động sản

Thông thường, các giao ước được đưa vào việc chuyển nhượng và chuyển giao quyền sở hữu bất động sản nhằm mục đích bảo vệ người mua khỏi việc có khả năng không có đầy đủ quyền sở hữu đã nhận. Một nhóm các giao ước như vậy được gọi là "giao ước thông luật" bao gồm: giao ước chống lại các hạn chế; giao ước để đảm bảo hơn nữa (nói cách khác, làm bất cứ điều gì cần thiết để chỉnh sửa những khuyết tật quyền sở hữu); giao ước về quyền và thẩm quyền thích hợp để chuyển nhượng; giao ước hưởng thụ ngầm; giao ước về quyền sở hữu đất vĩnh viễn; giao ước bảo hành.

Powered by