Bảo hiểm Quyền sở hữu là gì?

Từ điển Bất động sản

Bảo hiểm khỏi những tổn thất do khiếm khuyết quyền sở hữu đối với một lô đất được mô tả cụ thể của bất động sản. Quyền lợi bảo hiểm sẽ chỉ được trả cho "người được bảo hiểm có tên" trong hợp đồng quyền sở hữu, vì vậy điều quan trọng là chủ sở hữu phải mua "hợp đồng quyền sở hữu của chủ sở hữu", nếu người này muốn bảo vệ quyền sở hữu.

Powered by