Từ điển Bất động sản

Quận

Sự phân chia lãnh thổ của vùng đất được thiết lập theo khảo sát liên bang, có diện tích sáu dặm vuông, bao gồm 36 vùng hoặc 36 dặm vuông.

Powered by