Nhà bảo hiểm là gì?

Từ điển Bất động sản

Một công ty bảo hiểm phát hành các hợp đồng bảo hiểm cho công chúng hoặc cho một công ty bảo hiểm khác.

Powered by