Bảo đảm VA là gì?

Từ điển Bất động sản

Một hợp đồng bảo hiểm trong đó Cơ quan Cựu chiến binh (Veterans Administration, VA) bảo đảm rằng người cho vay được chỉ định sẽ thu hồi một tỷ lệ phần trăm cụ thể của số tiền khoản vay từ công ty bảo hiểm trong trường hợp khoản vay gặp vấn đề.

Powered by