Từ điển Bất động sản

Người mua

Bên mua hoặc người mua, đặc biệt là trên một hợp đồng đất đai.

Powered by