Từ điển Bất động sản

Người bán

Người chuyển nhượng tài sản bằng cách mua bán. Một từ khác cho "người bán".

Powered by