Từ điển Bất động sản

Nơi xử án

Được sử dụng để chỉ quận hoặc địa điểm mà tại đó việc chứng thực được diễn ra trước một công chứng viên; và cũng đề cập đến quận mà một vụ kiện được đệ trình hoặc xét xử.

Powered by