Từ điển Bất động sản

Chứng thư Bảo đảm

Một chứng thư được sử dụng ở nhiều tiểu bang để chuyển quyền sở hữu phí sang địa ốc. Chứng thư bảo hành bao gồm các điều khoản mà theo đó người bán phải chịu trách nhiệm với người mua về những khiếm khuyết hoặc sai sót với quyền sở hữu.

Powered by