Từ điển Bất động sản

Bảo hành

Một lời hứa hợp pháp, ràng buộc, được đưa ra tại thời điểm bán, theo đó người bán cung cấp cho người mua những đảm bảo nhất định về tình trạng của tài sản được bán.

Powered by