Cam kết Phục vụ Nhu cầu của Cơ quan New York

2023 Cảnh báo

Ngày Phát hành Số sê-ri Đối tượng
1/19/2023 NYSA000440 4 Lolly Lane, Centereach, NY; Quận Suffolk
1/25/2023 NYSA000441 3410 Đại lộ Ropes, Bronx, NY 10475; Quận Bronx, Khối 5653, Lô 5
1/25/2023 NYSA000442 Phố Gotham, Watertown, NY; Quận Jefferson
1/26/2023 NYSA000443 Trevor Milton; Wasatch Ranches LLC; 169 Hudson Street, Đơn vị PH7/8N, NY; Hạt New York
2/6/2023 NYSA000444 61 Đường Oregon, Cortlandt Manor, NY; Hạt Westchester; SBL: 23,10-3-18
2/21/2023 NYSA000445 1485 Đại lộ Bryant, Bronx, NY; Quận Bronx; Lô 2995 Lô 36
3/2/2023 NYSA000446 710 North Magee Street, Tuckahoe, New York; Quận Suffolk
3/21/2023 NYSA000447 5 Sheryl Crescent, Smithtown, New York; Quận Suffolk
4/12/2023 NYSA000448 (Hủy bỏ) 2214 Cleveland Ave & 1881 Willow Ave, Niagara Falls, NY
4/20/2023 NYSA000449 1448 Đại lộ Edwards, Bronx NY; Lô 5371 Lô 21

Powered by