Cam Kết Phục Vụ Nhu Cầu của Các Cơ Quan Oklahoma

Yêu cầu Tín dụng CE

Để nhận được tín chỉ cho các khóa học đã xem, vui lòng hoàn thành biểu mẫu dưới đây. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần hỗ trợ thêm, hãy liên hệ với Mitzi Combs theo số (405) 623-9131.

Thông tin hội thảo trên web

Thông tin Liên hệ của Người tham dự

  • Xác nhận Tín dụng CE phải cung cấp mật khẩu được cung cấp trong hội thảo trên web. Số lượng mật khẩu sẽ thay đổi theo khóa học.
  • Bạn phải điền vào các trường bắt buộc dưới đây để nhận tín dụng.

Powered by