Điều khoản Sử dụng

Thỏa thuận giữa Quý vị (gọi tắt là "Người dùng" hoặc "Quý vị") và Stewart Information Services Corporation và bên liên kết (gọi tắt là "Stewart")

Trang web này và bất kỳ trang web, trang mạng và dịch vụ nào cũng do Stewart điều hành mà có liên kết ("Trang của Stewart") được cung cấp cho Người dùng với điều kiện Người dùng chấp nhận và đồng ý tuân theo, không sửa đổi, tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo tại đây (gọi chung là "Điều khoản Sử dụng") và bất kỳ điều khoản và hướng dẫn nào khác, nếu có, trong mỗi Trang của Stewart. Nếu Quý vị không hoặc không thể đồng ý với bất kỳ phần nào của Điều khoản Sử dụng, Quý vị không thể sử dụng hoặc truy cập Trang của Stewart. Việc Người dùng sử dụng bất kỳ Trang của Stewart nào sẽ được coi là chấp nhận và đồng ý với tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo như vậy. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản, điều kiện và thông báo nào trong tài liệu này xung đột với Điều khoản Sử dụng hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ Trang của Stewart cụ thể nào, điều khoản sử dụng cũng như các điều khoản và hướng dẫn khác cho Trang của Stewart đó sẽ được ưu tiên. Người dùng đồng ý xem xét tất cả các điều khoản và nguyên tắc khác trên Trang của Stewart và tuân theo nếu Người dùng chọn sử dụng các trang web, trang mạng hoặc dịch vụ được áp dụng.

Giới hạn về Quyền sở hữu và Sử dụng

Tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, nhạc, âm thanh, ảnh, đồ họa, video, tin nhắn hoặc tài liệu khác ("Nội dung") được trình bày cho Quý vị trên Trang của Stewart đều thuộc sở hữu của Stewart và nhiều bên thứ ba khác nhau. Không có nội dung nào trên Trang của Stewart cấp cho Người dùng, theo ngụ ý, không phủ nhận hay bằng cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ Nội dung nào mà không cần sự cho phép bằng văn bản của Stewart hoặc bên khác có thể sở hữu Nội dung đó. Việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào xuất hiện trên Trang của Stewart khi chưa có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Stewart hoặc chủ sở hữu nhãn hiệu, nếu thích hợp, đều bị nghiêm cấm.

Quyền sử dụng duy nhất của Người dùng đối với Nội dung là quyền xem và in tài liệu và đồ họa trong tài liệu từ bất kỳ Trang của Stewart nào tuân theo các điều kiện sau: (1) chỉ được sử dụng tài liệu cho mục đích cá nhân và thông tin và (2) không được sửa đổi hoặc thay đổi tài liệu theo bất kỳ cách nào. Trừ khi có quy định rõ ràng ở đây, Người dùng không được sử dụng, tải xuống, tải lên, sao chép, in, hiển thị, thực hiện, tái sản xuất, phát hành, cấp phép, đăng, truyền hoặc phân phối bất kỳ phần mềm, sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào từ bất kỳ Trang của Stewart nào, toàn bộ hoặc một phần, khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của Stewart hoặc bên thứ ba liên quan. Stewart có quyền thực hiện thay đổi hoặc cập nhật đối với Trang của Stewart hoặc sản phẩm hoặc chương trình mô tả trên Trang của Stewart bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Stewart có thể không có quyền cho phép Người dùng tải xuống, phát hành hoặc tái xuất bản bất kỳ ảnh, hình ảnh hoặc tệp âm thanh nào ("Nội dung Đồ họa") được truy cập thông qua bất kỳ Trang của Stewart nào. Stewart cung cấp cho Người dùng URL hoặc địa chỉ của chủ sở hữu hoặc máy chủ của tất cả Nội dung Đồ họa. Nếu Người dùng dự định sử dụng bất kỳ Nội dung Đồ họa nào được truy cập thông qua bất kỳ Trang của Stewart nào cho mục đích thương mại hoặc phi thương mại (ngoài mục đích xem Trang của Stewart hoặc ở dạng in của Trang của Stewart) Người dùng phải liên hệ với máy chủ của Nội dung Đồ họa để xin phép sử dụng.

Stewart đã cung cấp liên kết và đường dẫn đến trang Internet do bên thứ ba duy trì. Do Stewart không có quyền kiểm soát các trang và tài nguyên đó, Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng Stewart không chịu trách nhiệm về tính sẵn có của các trang hoặc tài nguyên bên ngoài như vậy, không xác nhận và không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ đối với bất kỳ Nội dung, chính sách quyền riêng tư, quảng cáo, sản phẩm hay tài liệu nào khác trên hoặc có sẵn từ các trang hoặc tài nguyên đó. Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng Stewart sẽ không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc được cho là gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ Nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang hoặc tài nguyên nào như vậy.

Stewart tin tưởng, nhưng không đảm bảo hoặc tuyên bố, rằng những người cung cấp thông tin trên Web làm như vậy với mong muốn rằng thông tin đó sẽ được công bố rộng rãi và công khai. Stewart cũng tin tưởng, nhưng không đảm bảo hoặc tuyên bố, rằng việc tạo liên kết đến các trang Web có thể truy cập công khai có sẵn tại trang này là được pháp luật cho phép và phù hợp với mong đợi thông thường, theo thông lệ của người sử dụng phương tiện truyền thông Web.

Không có Tuyên bố hay Bảo đảm An ninh

Stewart không thể và không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào về tính an ninh của bất kỳ thông tin nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thẻ tín dụng và thông tin cá nhân khác) mà Người dùng có thể được yêu cầu cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc rằng trang web không có vi-rút hay các chương trình xâm lấn và có khả năng gây tổn hại khác.

Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Thông tin, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ trên bất kỳ Trang của Stewart nào hoặc bất kỳ trang web nào của bên thứ ba có thể bao gồm nội dung không chính xác hoặc lỗi đánh máy. Định kỳ sẽ có thay đổi đối với thông tin trên bất kỳ Trang của Stewart nào. Stewart và/hoặc nhà cung cấp tương ứng của họ có thể thực hiện sửa đổi và/hoặc thay đổi trên bất kỳ Trang của Stewart nào vào bất kỳ lúc nào. Không nên dựa vào lời khuyên nhận được qua bất kỳ Trang của Stewart nào khi đưa ra quyết định cá nhân, y tế, pháp lý hoặc tài chính và Người dùng nên tham khảo ý kiến ​​chuyên gia thích hợp để có lời khuyên cụ thể, phù hợp với tình hình của Người dùng.

STEWART VÀ/HOẶC NHÀ CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG KHÔNG ĐƯA RA TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP, TIN CẬY, KỊP THỜI HOẶC ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ HOẶC HÌNH ẢNH LIÊN QUAN TRÊN BẤT KỲ TRANG CỦA STEWART NÀO HOẶC CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO. TẤT CẢ THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐỀU ĐƯỢC CUNG CẤP THEO "NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO. STEWART VÀ/HOẶC NHÀ CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG TẠI ĐÂY TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN, BAO GỒM TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN NGỤ Ý VỀ TÍNH BẢO MẬT, CÓ THỂ BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU VÀ KHÔNG VI PHẠM.

STEWART KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG (1) BẤT KỲ TRANG CỦA STEWART NÀO SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA NGƯỜI DÙNG, (2) THÔNG TIN TRÊN BẤT KỲ TRANG CỦA STEWART NÀO SẼ KỊP THỜI HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, (3) CHẤT LƯỢNG CỦA BẤT KỲ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, THÔNG TIN HOẶC TÀI LIỆU NÀO MÀ NGƯỜI DÙNG MUA HOẶC CÓ ĐƯỢC QUA BẤT KỲ TRANG CỦA STEWART NÀO SẼ ĐÁP ỨNG MONG ĐỢI CỦA QUÝ VỊ, VÀ (4) BẤT KỲ LỖI NÀO TRÊN BẤT KỲ TRANG CỦA STEWART NÀO SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, STEWART VÀ/HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI MANG TÍNH TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HAY HẬU QUẢ NÀO HAY BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI DO MẤT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN TỚI (I) VIỆC SỬ DỤNG HOẶC HIỆU SUẤT CỦA BẤT KỲ TRANG CỦA STEWART HAY TRANG CỦA BÊN THỨ BA NÀO; (II) SỰ TRÌ HOÃN HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG BẤT KỲ TRANG CỦA STEWART HAY TRANG CỦA BÊN THỨ BA NÀO; (III) VIỆC CUNG CẤP HOẶC KHÔNG THỂ CUNG CẤP BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO; (IV) THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ HOẶC HÌNH ẢNH LIÊN QUAN CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA BẤT KỲ TRANG CỦA STEWART HAY TRANG CỦA BÊN THỨ BA NÀO, HOẶC (IV) BẤT KỲ TRANG CỦA STEWART HAY TRANG CỦA BÊN THỨ BA NÀO HOẶC PHÁT SINH BẰNG CÁCH KHÁC TỪ VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ TRANG CỦA STEWART HAY TRANG CỦA BÊN THỨ BA NÀO, DÙ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, VI PHẠM DÂN SỰ, TRÁCH NHIỆM TUYỆT ĐỐI HAY BẰNG CÁCH KHÁC, NGAY CẢ KHI STEWART HAY BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO CỦA HỌ ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CÓ THIỆT HẠI. VÌ MỘT SỐ TIỂU BANG HOẶC LÃNH THỔ PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI MANG TÍNH HẬU QUẢ HOẶC NGẪU NHIÊN, GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI NGƯỜI DÙNG. NẾU NGƯỜI DÙNG KHÔNG HÀI LÒNG VỚI BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA BẤT KỲ TRANG CỦA STEWART HAY TRANG CỦA BÊN THỨ BA NÀO HOẶC VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀO, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DUY NHẤT VÀ DÀNH RIÊNG CỦA NGƯỜI DÙNG LÀ NGỪNG SỬ DỤNG TRANG CỦA STEWART HAY TRANG CỦA BÊN THỨ BA.

Hạn chế Truy cập

Stewart bảo lưu quyền từ chối, bằng sự suy xét của mình, cho người dùng truy cập vào bất kỳ Trang của Stewart nào hoặc bất kỳ phần nào của trang mà không cần thông báo.

Không Sử dụng vào Mục đích Bất hợp pháp hoặc Bị cấm

Một điều kiện để Người dùng truy cập và sử dụng Trang của Stewart đó là Người dùng sẽ không sử dụng bất kỳ Trang của Stewart nào cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hay bị cấm bởi các điều khoản, điều kiện và thông báo này. Người dùng không được sử dụng Trang của Stewart hay bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp thông qua bất kỳ cách nào mà có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc ảnh hưởng tới bất kỳ máy chủ Stewart nào hoặc mạng kết nối với bất kỳ máy chủ Stewart nào hoặc can thiệp vào việc bất kỳ bên nào khác sử dụng và trải nghiệm bất kỳ Trang của Stewart nào hoặc dịch vụ trên đó. Người dùng không được cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ phần không công khai nào trên Trang của Stewart khi chưa được cấp quyền truy cập, thông qua kỹ thuật tin tặc, khai thác mật khẩu hay bất kỳ phương tiện nào khác. Người dùng không được lấy hoặc cố gắng truy cập vào bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào không được cung cấp có chủ đích cho công chúng thông qua Trang của Stewart trừ khi được Stewart cho phép.

Phản hồi

Stewart không muốn nhận thông tin bí mật hoặc độc quyền từ Người dùng thông qua Trang của Stewart trừ khi được Stewart yêu cầu cụ thể và trên một trang web bảo mật. Trừ trường hợp Stewart quy định khác một cách rõ ràng, tất cả các nhận xét, phản hồi, thông tin hoặc tài liệu được gửi đến Stewart thông qua hoặc liên kết với bất kỳ Trang của Stewart nào sẽ được coi là nội dung không bí mật và là tài sản của Stewart. Bằng cách gửi các nhận xét, phản hồi, thông tin hoặc tài liệu như vậy cho Stewart, Người dùng đồng ý chuyển giao miễn phí cho Stewart tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trên toàn thế giới về bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với nhận xét, phản hồi, thông tin hoặc tài liệu. Stewart sẽ được tự do sử dụng các nhận xét, phản hồi, thông tin hoặc tài liệu đó một cách không hạn chế.

Stewart có quyền liên lạc với người dùng đã đăng ký vào các thời điểm khác nhau thông qua e-mail. Khi đăng ký tài khoản mới với Stewart, tài khoản mới có thể được đăng ký tự động để nhận nhiều e-mail và thư từ khác. Người dùng có thể, trong một số trường hợp, cho biết tùy chọn ưu tiên nhận một số e-mail này.

Người dùng tuyên bố và đảm bảo rằng họ từ ít nhất 18 tuổi trở lên có quyền hợp pháp và khả năng đồng ý với Điều khoản Sử dụng này và sử dụng Trang của Stewart theo Điều khoản Sử dụng này và tất cả các điều khoản và điều kiện khác nêu trên Trang của Stewart. Người dùng đồng ý chịu trách nhiệm tài chính về mọi trường hợp sử dụng bất kỳ Trang của Stewart hay trang của bên thứ ba nào (cũng như việc người khác sử dụng tài khoản của Người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở, trẻ vị thành niên sống chung với Người dùng). Người dùng đồng ý không nhượng lại, chuyển nhượng hay cấp phép lại các quyền của Người dùng theo Điều khoản Sử dụng này. Người dùng có thể cho phép các thành viên khác trong doanh nghiệp hoặc hộ gia đình của Người dùng sử dụng bất kỳ Trang của Stewart hoặc trang của bên thứ ba nào dưới tên hoặc tài khoản của Người dùng, với điều kiện Người dùng theo đây đồng ý thanh toán mọi khoản phí mà họ phải chịu và chịu trách nhiệm về tất cả các khía cạnh khác trong quá trình sử dụng của họ. Người dùng đồng ý giám sát mọi hoạt động sử dụng của trẻ vị thành niên đối với bất kỳ Trang của Stewart nào dưới tên hoặc tài khoản của Người dùng.

Sử dụng Thông tin

Tên, địa chỉ và thông tin thanh toán (nếu có) mà Người dùng cung cấp qua bất kỳ Trang của Stewart nào, cùng với thông tin về cách Người dùng sử dụng bất kỳ Trang của Stewart nào, sẽ không được Stewart xử lý hoặc tiết lộ trừ khi được Điều khoản Sử dụng này và Chính sách về Quyền riêng tư của Stewart cho phép. Với việc là người dùng bất kỳ Trang của Stewart nào, Người dùng đồng ý rằng Stewart có thể chia sẻ với các bên khác cả thông tin tổng hợp, thông tin cá nhân và thông tin định vị do Stewart thu thập trong quá trình Người dùng tiếp tục sử dụng bất kỳ Trang của Stewart nào. "Thông tin tổng hợp" là thông tin mô tả thói quen, mô thức sử dụng và/hoặc thông tin nhân khẩu học của người dùng với tư cách là một nhóm hoặc thành viên của một nhóm, nhưng không mô tả hay tiết lộ danh tính của bất kỳ người dùng nào. "Thông tin cá nhân" là thông tin về người dùng được trình bày dưới dạng có thể phân biệt được với thông tin liên quan đến người khác. "Thông tin định vị" bao gồm tên người dùng, địa chỉ e-mail, địa chỉ thực và/hoặc dữ liệu khác về người dùng cho phép người nhận có thể nhận biết cá nhân người dùng.

Bồi thường

Một điều kiện để sử dụng bất kỳ Trang của Stewart nào đó là Người dùng đồng ý bồi thường, bảo vệ, biện hộ và đảm bảo Stewart và các nhà cung cấp của họ không bị thiệt hại trước bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý, chi phí (bao gồm phí luật sư) và thiệt hại phát sinh từ các khiếu nại do: (a) việc Người dùng sử dụng bất kỳ Trang của Stewart nào hoặc (b) khách hàng của Người dùng hoặc người khác truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Trang của Stewart nào bởi, thông qua hoặc theo Người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ khiếu nại nào cáo buộc dữ kiện mà nếu đúng sẽ cấu thành sự vi phạm của Người dùng đối với Điều khoản Sử dụng này.

Sửa đổi Điều khoản Sử dụng này

Stewart có quyền thay đổi Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào bằng cách sửa đổi các điều khoản và điều kiện ở đây. Tất cả các thay đổi đối với Điều khoản Sử dụng này và Trang của Stewart sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Người dùng có trách nhiệm thường xuyên xem lại Điều khoản Sử dụng này. Việc tiếp tục sử dụng bất kỳ Trang của Stewart nào sau bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ được coi là Người dùng chấp nhận những thay đổi đó.

Sử dụng Cộng đồng Web Trực tuyến

Nếu bất kỳ Trang của Stewart nào chứa dịch vụ bảng thông báo, khu vực trò chuyện, nhóm tin tức, diễn đàn, cộng đồng và/hoặc các phương tiện thông báo hoặc liên lạc khác (gọi chung là "Cộng đồng"), Người dùng đồng ý chỉ sử dụng Cộng đồng để gửi và nhận tin nhắn và tài liệu phù hợp và liên quan đến Diễn đàn cụ thể. Ví dụ, và không giới hạn, Người dùng đồng ý rằng khi sử dụng Cộng đồng, Người dùng sẽ không:

Stewart bảo lưu quyền chấm dứt truy cập của Người dùng đối với một phần hoặc toàn bộ Cộng đồng tại mọi thời điểm mà không cần thông báo và nêu lý do.

Stewart không có nghĩa vụ giám sát Cộng đồng. Tuy nhiên, Stewart có quyền luôn tiết lộ bất kỳ thông tin nào cần thiết để đáp ứng bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu của chính phủ, hoặc chỉnh sửa, từ chối đăng hoặc xóa bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào, toàn bộ hoặc trong một phần, theo quyết định riêng của Stewart.

Người dùng thừa nhận rằng tất cả các Cộng đồng đều là thông tin công khai và không riêng tư; do đó, thông tin liên lạc của Người dùng có thể bị người khác đọc mà Người dùng không biết. Luôn thận trọng khi cung cấp bất kỳ thông tin định danh cá nhân nào về Người dùng hoặc con của Người dùng trên bất kỳ Cộng đồng nào. Stewart không kiểm soát hay xác nhận nội dung, tin nhắn hoặc thông tin được tìm thấy trên bất kỳ Cộng đồng nào và, do đó, Stewart đặc biệt từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Cộng đồng và bất kỳ hành động kiện tụng nào do Người dùng tham gia vào bất kỳ Cộng đồng nào. Người quản lý và tổ chức diễn đàn không phải là người phát ngôn được ủy quyền của Stewart và quan điểm của họ không nhất thiết phản ánh quan điểm của Stewart.

Bằng cách đăng thông báo, tải lên tệp, nhập dữ liệu hoặc tham gia vào bất kỳ hình thức giao tiếp nào khác thông qua bất kỳ Trang của Stewart nào, Người dùng cấp cho Stewart quyền:

  1. Sử dụng, sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái tạo, phát hành, cấp phép lại, tạo ra sản phẩm khác từ đó, chuyển giao hoặc bán bất kỳ thông tin liên lạc nào như vậy; và
  2. Cấp phép lại cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện bất kỳ quyền nào nêu trên được cấp liên quan đến thông tin liên lạc.

Trường hợp cấp quyền nêu trên sẽ bao gồm quyền khai thác bất kỳ quyền sở hữu nào trong thông tin liên lạc như vậy, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyền theo luật bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc bằng sáng chế thuộc bất kỳ lãnh thổ pháp lý có liên quan nào.

Người dùng đồng ý (nếu có) gửi và nhận thư điện tử, tham gia vào các cuộc hội thảo và trò chuyện, tải xuống và tải lên các tệp, và, bằng cách khác, chỉ sử dụng bất kỳ Trang của Stewart nào khi được cho phép bởi Điều khoản Sử dụng này, bất kỳ chính sách hay quy trình bổ sung nào được phát hành trên bất kỳ Trang của Stewart nào trong từng thời kỳ bởi Stewart và theo pháp luật hiện hành.

Stewart có quyền xóa, vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo, bất kỳ nội dung nào trên bất kỳ Trang của Stewart nào nhận được từ Người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn, bài đăng trên bảng thông báo. Stewart có quyền từ chối, bằng sự suy xét của mình, cho Người dùng truy cập vào bất kỳ Trang của Stewart nào hoặc bất kỳ phần nào của trang mà không cần thông báo. Stewart có quyền chỉnh sửa bất kỳ thông báo hoặc tin đăng nào để cho rõ ràng và đủ độ dài.

Người dùng thừa nhận rằng các cuộc trò chuyện, hội nghị, bảng thông báo và bất kỳ diễn đàn truyền thông nào khác được tổ chức bởi bất kỳ Trang của Stewart nào là thông tin liên lạc công khai và không phải là thông tin cá nhân. Hơn nữa, Người dùng thừa nhận rằng các cuộc trò chuyện, bài đăng, hội nghị và thông tin liên lạc khác của người dùng khác không được Stewart xác nhận và thông tin liên lạc đó sẽ không được Stewart xem xét, sàng lọc hoặc chấp thuận.

Nội dung Dựa trên Đăng ký

Một số nội dung và/hoặc dịch vụ trên Trang của Stewart có thể được cung cấp cho Người dùng với điều kiện Người dùng phải trả phí đăng ký. Nếu Người dùng chọn mua nội dung/dịch vụ dựa trên đăng ký và chuyển đến Stewart yêu cầu mua đăng ký, Người dùng đảm bảo rằng tất cả thông tin Người dùng gửi là đúng và chính xác (bao gồm nhưng không giới hạn số thẻ tín dụng của Người dùng và ngày hết hạn) và Người dùng đồng ý thanh toán tất cả phí đăng ký mà Người dùng phải chịu. Giống như tất cả các ấn phẩm Web, ấn phẩm truy cập qua bất kỳ Trang của Stewart nào có thể tạm thời không khả dụng trong từng thời kỳ do yêu cầu bảo trì, lỗi, gián đoạn viễn thông hay các gián đoạn khác. Mặc dù Stewart thực hiện những nỗ lực hợp lý để giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động như vậy, Stewart không đảm bảo độ khả dụng 100% cho bất kỳ trang nào. Nếu Người dùng muốn hủy đăng ký của Người dùng vì bất kỳ lý do gì, Người dùng có thể làm vậy thông qua tính năng Dịch vụ Đăng ký của trang web liên quan, nhưng sẽ không được hoàn lại phí đăng ký đã trả trước đó.

Đăng ký của Người dùng mang tính cá nhân đối với Người dùng và thành viên trong gia đình của Người dùng, và Người dùng không được chuyển nhượng hay cung cấp tên tài khoản và mật khẩu của Người dùng cho người khác, bao gồm nhưng không giới hạn, đối tác của Người dùng. Việc Người dùng phân phối tên tài khoản và mật khẩu của Người dùng có thể dẫn đến việc hủy đăng ký của Người dùng mà không hoàn lại tiền và tính phí bổ sung dựa trên việc sử dụng trái phép.

Phần mềm có sẵn trên Trang web này

Phần mềm (nếu có) được cung cấp để tải xuống từ bất kỳ Trang của Stewart nào ("Phần mềm") là sản phẩm có bản quyền của Stewart Title Guaranty Company, bên liên kết và/hoặc các nhà cung cấp của họ. Việc Người dùng sử dụng Phần mềm được điều chỉnh bởi các điều khoản trong thỏa thuận cấp phép người dùng cuối, nếu có, đi kèm hoặc nằm trong Phần mềm ("Thỏa thuận Cấp phép"). Người dùng không được cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ Phần mềm nào đi kèm hoặc nằm trong Thỏa thuận Cấp phép trừ khi Người dùng đồng ý trước với các điều khoản của Thỏa thuận Cấp phép. Đối với bất kỳ Phần mềm nào không kèm theo thỏa thuận cấp phép, Stewart theo đây cấp cho Người dùng một giấy phép cá nhân, không thể chuyển nhượng được sử dụng Phần mềm để xem và sử dụng bất kỳ Trang của Stewart nào theo Điều khoản Sử dụng này và không vì mục đích nào khác, với điều kiện là Người dùng giữ nguyên vẹn tất cả bản quyền và thông báo độc quyền khác. Xin lưu ý rằng tất cả Phần mềm, bao gồm nhưng không giới hạn tất cả mã HTML và cơ cấu điều khiển ActiveX trên bất kỳ Trang của Stewart nào, đều thuộc sở hữu của Stewart, bên liên kết và/hoặc các nhà cung cấp của Stewart và được bảo vệ bởi luật bản quyền và quy định của hiệp ước quốc tế. Việc sao chép hoặc phân phối lại Phần mềm, mà không có sự đồng ý rõ ràng của chủ sở hữu bản quyền, bị pháp luật nghiêm cấm và có thể dẫn đến các án phạt dân sự và hình sự nặng.

Người vi phạm có thể bị truy tố ở mức tối đa có thể. KHÔNG GIỚI HẠN Ở QUY ĐỊNH TRÊN, VIỆC SAO CHÉP HOẶC TẠO LẠI PHẦN MỀM CHO BẤT KỲ MÁY CHỦ HOẶC ĐỊA ĐIỂM NÀO KHÁC ĐỂ TIẾP TỤC SAO CHÉP HOẶC PHÂN PHỐI ĐỀU BỊ NGHIÊM CẤM RÕ RÀNG. PHẦN MỀM ĐƯỢC BẢO ĐẢM, NẾU CÓ, CHỈ THEO ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN CẤP PHÉP. Người dùng thừa nhận rằng Phần mềm và mọi tài liệu và/hoặc thông tin kỹ thuật kèm theo đều phải tuân theo pháp luật và quy định về kiểm soát xuất khẩu hiện hành của Hoa Kỳ. Người dùng đồng ý không xuất khẩu hoặc tái xuất Phần mềm, trực tiếp hoặc gián tiếp, sang bất kỳ quốc gia nào chịu các hạn chế xuất khẩu của Hoa Kỳ.

Chú giải Quyền bị Hạn chế

Bất kỳ Phần mềm nào, được tải xuống từ bất kỳ Trang của Stewart nào cho hoặc thay mặt cho Hoa Kỳ, các cơ quan và/hoặc tổ chức của Hoa Kỳ ("Chính phủ Hoa Kỳ"), đều được cấp Quyền bị Hạn chế. Việc sử dụng, sao chép hoặc tiết lộ bởi Chính phủ Hoa Kỳ phải tuân theo các hạn chế được quy định tại điểm (c)(1)(ii) của điều khoản về Quyền đối với Dữ liệu Kỹ thuật và Phần mềm Máy tính tại DFARS 252,227-7013 hoặc điểm (c)(1) và (2) của Phần mềm Công cụ tính Thương mại - Quyền bị Hạn chế tại 48 CFR 52,227-19, nếu áp dụng. Nhà sản xuất là Stewart Title Guaranty Company, 1360 Post Oak Blvd., Suite 100, Houston, Texas 77056.

Quy định chung

Stewart có quyền thực hiện bất kỳ và tất cả các thay đổi hoặc ngừng cung cấp bất kỳ Trang của Stewart nào theo quyết định riêng của mình mà không cần thông báo cho Người dùng. Stewart có quyền từ chối truy cập vào bất kỳ Trang của Stewart nào đối với bất kỳ người nào vào bất kỳ lúc nào. Người dùng đồng ý rằng Stewart sẽ không chịu trách nhiệm trước Quý vị hay bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng hay ngừng cung cấp bất kỳ Trang của Stewart nào trừ khi được nêu cụ thể trong một thỏa thuận bằng văn bản với Stewart.

Quyền truy cập và sử dụng Trang của Stewart của người dùng chịu sự điều chỉnh bởi luật pháp của Tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Người dùng đồng ý với quyền xét xử và địa điểm xét xử duy nhất là các tòa án ở Hạt Harris, Texas, Hoa Kỳ, trong tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang của Stewart. Không cho phép sử dụng Trang của Stewart ở bất kỳ khu vực tài phán nào không có hiệu lực đối với tất cả các quy định trong Điều khoản Sử dụng này, bao gồm không giới hạn ở đoạn này.

Người dùng thừa nhận rằng không tồn tại mối quan hệ liên doanh, đối tác, tuyển dụng hay đại lý nào giữa Người dùng và Stewart do Điều khoản Sử dụng này hoặc việc sử dụng bất kỳ Trang của Stewart nào. Người dùng đồng ý không tuyên bố mình là đại diện, đại lý hay nhân viên của Stewart và Stewart sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tuyên bố, hành động hay thiếu sót nào của Người dùng.

Nghĩa vụ của Stewart theo Điều khoản Sử dụng này tuân theo pháp luật hiện hành và quy trình pháp lý và không có quy định nào trong Điều khoản Sử dụng này phủ nhận quyền của Stewart trong việc tuân thủ các yêu cầu thực thi pháp luật hoặc yêu cầu liên quan đến việc Người dùng sử dụng bất kỳ Trang của Stewart nào hay bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho hoặc thu thập bởi Stewart liên quan đến mục đích sử dụng đó.

Nếu bất kỳ phần nào của Điều khoản Sử dụng này được xác định là không hợp lệ hoặc không thể thi hành theo pháp luật hiện hành bao gồm, nhưng không giới hạn ở, tuyên bố từ chối bảo hành và giới hạn trách nhiệm pháp lý nêu trên, vậy thì điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thi hành sẽ được coi như được thay thế bằng một điều khoản hợp lệ, có thể thực thi và phù hợp nhất với mục đích của điều khoản ban đầu và phần còn lại của Điều khoản Sử dụng này sẽ tiếp tục có hiệu lực.

Điều khoản Sử dụng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Người dùng và Stewart đối với Trang của Stewart và thay thế tất cả thông tin liên lạc và đề xuất trước đây hoặc hiện tại, cho dù dưới hình thức điện tử, bằng lời hay bằng văn bản, giữa Người dùng và Stewart đối với Trang của Stewart, trừ khi phải tuân theo thỏa thuận cụ thể bằng văn bản giữa Stewart và Người dùng. Một bản in của Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ thông báo nào được đưa ra dưới dạng điện tử sẽ được chấp nhận trong các thủ tục tố tụng hành chính hoặc tư pháp dựa trên hoặc liên quan đến Trang của Stewart theo cùng mức độ và tuân theo cùng các điều kiện như tài liệu và hồ sơ kinh doanh khác được khởi tạo và duy trì ở dạng bản in.

Liên hệ Dịch vụ

Liên hệ với webmaster@stewart.com nếu có thắc mắc hoặc vấn đề với bất kỳ Trang của Stewart nào. Vui lòng cung cấp cho quản trị viên web thông tin, bao gồm "URL", về Trang của Stewart cụ thể mà quý vị đang hỏi.

Để biết thông tin về Tuyên bố về Quyền riêng tư của Stewart, hãy nhấp vào đây.

Stewart, Stewart Title và các tên khác của sản phẩm và/hoặc dịch vụ của Stewart được dẫn chiếu ở đây là nhãn hiệu dịch vụ, thương hiệu hoặc thương hiệu được đăng ký của Stewart Title Guaranty Company hoặc bên liên kết của họ. Tên sản phẩm và công ty khác được đề cập ở đây có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng. Việc Người dùng sử dụng bất kỳ Trang của Stewart nào sẽ không cho phép Người dùng sử dụng tên, thương hiệu hay logo nào Stewart.

Tất cả nội dung của bất kỳ Trang của Stewart nào là: Bản quyền © 1999-2006 Stewart Title Guaranty Company và/hoặc các nhà cung cấp của họ, 1360 Post Oak Blvd., Suite 100, Houston, Texas 77056 U.S.A. Tất cả các quyền được bảo hộ.

Powered by