Quy trình Đóng cửa Nhà và Lưu kho

Các Bước Khóa sổ Cơ bản

Bước 1

Bắt đầu Quá trình

Một hợp đồng mua bán được ký bởi người mua và người bán và giao cho đại lý khóa sổ, thường kèm theo séc đặt cọc. Khoản ký quỹ được chấp nhận bởi đại lý ký quỹ, thường được chú giải bằng văn bản trên hợp đồng. Đại lý ký quỹ bắt đầu quá trình khóa sổ bằng cách mở một lệnh quyền sở hữu. Tệp bắt đầu được xử lý. Thông tin thuế, tiền trả khoản vay, khảo sát (nếu cần), phí chủ nhà/phí bảo trì, kiểm tra/báo cáo, rủi ro và bảo hiểm khác, cũng như các giấy tờ pháp lý được yêu cầu. Yêu cầu truy xét sở hữu.

Bước 2

Truy xét Sở hữu và Kiểm tra

Đây là lệnh tìm kiếm trên hồ sơ công khai. Hồ sơ được tìm kiếm bao gồm chứng thư, thế chấp, đánh giá nền, hợp đồng, di chúc, giải quyết ly hôn và các tài liệu khác ảnh hưởng đến quyền sở hữu tài sản. Kiểm tra quyền sở hữu là kiểm tra các tài liệu được tìm thấy trong quá trình truy xét sở hữu mà có ảnh hưởng đến quyền sở hữu tài sản. Đây là thời điểm xác minh chủ sở hữu hợp pháp và xác định các khoản nợ đối với tài sản. Sau khi hoàn thành việc tìm kiếm và kiểm tra, một cam kết/báo cáo sơ bộ về quyền sở hữu sẽ được soạn thảo, xem xét và gửi cho các bên quan tâm.

Bước 3

Chuẩn bị Tài liệu và/hoặc Yêu cầu Sản xuất

Đại lý khóa sổ xem xét hướng dẫn và yêu cầu của người cho vay mới, xem xét hướng dẫn từ các bên khác trong giao dịch, xem xét tài liệu pháp lý và cho vay, tập hợp các khoản phí, soạn bảng kê khóa sổ và lên lịch khóa sổ.

Bước 4

Tất toán hoặc Khóa sổ Giao dịch

Nhân viên ký quỹ hoặc tất toán giám sát việc kết thúc giao dịch. Người bán ký vào chứng thư và bản khai khóa sổ. Người mua ký tên vào tín phiếu và thế chấp mới. Khoản vay cũ được trả hết. Người bán, đại lý bất động sản, luật sư và các bên khác có mặt khi khóa sổ giao dịch được thanh toán thù lao.

Bước 5

Sau Khóa sổ

Sau khi hoàn tất việc ký kết, đại lý ký quỹ hoặc tất toán sẽ chuyển khoản thanh toán cho người cho vay trước và thanh toán cho tất cả các bên đã thực hiện dịch vụ liên quan đến việc khóa sổ của quý vị (nếu họ chưa được thanh toán). Tài liệu giao dịch được ghi ở quận nơi có bất động sản. Hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu được soạn thảo và gửi cho người cho vay mới và quý vị. Tất cả những điều này diễn ra mà không có thêm hành động khác của người mua hoặc người bán.

https://www.youtube.com/embed/HCsZmcgKcIg?playlist=HCsZmcgKcIg&origin=https://www.stewart.com&autoplay=0&loop=0&rel=0&enablejsapi=1

Powered by