Bảo hiểm Quyền sở hữu là gì?

Bảo hiểm Quyền sở hữu

Bảo hiểm quyền sở hữu bảo vệ chủ sở hữu bất động sản và bên cho vay khỏi bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào họ có thể gặp phải do quyền lưu giữ, cản trở hoặc thiếu sót trong quyền sở hữu bất động sản. Mỗi hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu phải tuân theo các điều khoản, điều kiện và ngoại lệ cụ thể. 

Nói một cách đơn giản, quyền sở hữu đối với một phần tài sản là bằng chứng cho thấy chủ sở hữu đang sở hữu hợp pháp tài sản đó. 

Các loại bảo hiểm như ô tô, nhân thọ, sức khỏe, v.v. bảo vệ trước các sự kiện có thể xảy ra trong tương lai và được trả bằng phí bảo hiểm hàng tháng hoặc hàng năm. Hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu bảo hiểm trước các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ liên quan tới bất động sản và người sở hữu, với mức phí bảo hiểm trả một lần khi khóa sổ giao dịch ký quỹ. 

Bảo hiểm quyền sở hữu bảo vệ trước yêu cầu bồi thường do khiếm khuyết. Khiếm khuyết là những vấn đề như người khác đòi quyền sở hữu, tài liệu được ghi chép không đúng, lừa đảo, giả mạo, quyền cầm giữ, xâm phạm, quyền xây cất và các vấn đề khác được quy định trong hợp đồng bảo hiểm. 

Tìm hiểu thêm

Người mua và người cho vay cần bảo hiểm quyền sở hữu để được bảo hiểm trước các khiếm khuyết khác nhau về quyền sở hữu. Người mua, người bán và người cho vay đều có lợi khi phát hành hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu. 

Vì bảo hiểm quyền sở hữu bảo vệ cả người mua nhà và người cho vay nên có hai loại hợp đồng cho phù hợp với nhu cầu của người dùng cuối:

 • Hợp đồng bảo hiểm của người cho vay, loại này thường được yêu cầu khi người cho vay phát hành một khoản vay thế chấp. Hợp đồng bảo hiểm cho vay, loại này thường dựa trên số tiền cho vay và bảo vệ quyền lợi của người cho vay đối với tài sản nếu phát sinh vấn đề về quyền sở hữu. Loại này không bảo vệ người mua. Số tiền hợp đồng giảm dần mỗi năm và cuối cùng sẽ hết khi khoản vay được trả hết.
 • Hợp đồng của chủ sở hữu, được mua lúc khóa sổ, sẽ bảo hiểm cho chủ sở hữu. Loại này thường được phát hành theo số tiền mua bất động sản và hợp lệ miễn là chủ sở hữu hoặc người thừa kế của họ có quyền lợi đối với bất động sản đó. Chỉ có hợp đồng của chủ sở hữu mới bảo vệ hoàn toàn cho người mua nếu phát sinh vấn đề về quyền sở hữu được bảo hiểm với quyền sở hữu không tìm thấy trong quá trình truy xét sở hữu. Các vấn đề về quyền sở hữu ẩn có thể phát sinh bao gồm:
  • Lỗi hoặc thiếu sót trong chứng thư
  • Sai lầm khi kiểm tra hồ sơ
  • Giả mạo
  • Những người thừa kế không được tiết lộ

Có hai loại hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu của chủ sở hữu được chứng nhận bởi tổ chức American Land Title Association® (ALTA®):

 • Hợp đồng của chủ sở hữu bảo vệ trước những khiếm khuyết và quyền cầm giữ trong lịch sử quyền sở hữu cho đến tận ngày giờ lập chứng thư như được ghi trong hồ sơ công khai.
 • Hợp đồng của chủ sở hữu nhà nâng phạm vi bảo vệ lên một cấp độ cao hơn bằng cách bảo hiểm cho nhiều rủi ro bổ sung, bao gồm một số rủi ro có thể xảy ra sau khi ghi nhận chứng thư. Hợp đồng của chủ sở hữu nhà bảo vệ trước nhiều vấn đề phổ biến, gây nản lòng, cũng như bảo vệ khoản đầu tư miễn là quý vị hoặc người thừa kế của quý vị sở hữu tài sản.

Luật pháp và tập quán của tiểu bang có quy định khác nhau về người trả tiền cho bảo hiểm quyền sở hữu, nhưng sau đây là đối tượng thường trả tiền cho bảo hiểm quyền sở hữu:

 • Người mua nhà thường bao trả chi phí cho bảo hiểm quyền sở hữu của người cho vay vì họ là người đang vay tiền từ người cho vay thế chấp.
 • Đối tượng trả tiền cho bảo hiểm của chủ sở hữu có thể thay đổi. Đôi khi, người bán có thể trả tiền cho hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu như một đề nghị để giúp bán tài sản của họ.

Để biết thêm thông tin về pháp luật và tập quán ở tiểu bang của quý vị, hãy tải xuống Bộ công cụ về Pháp luật & Tập quán của Tiểu bang.

Sau khi nhân viên ký quỹ hoặc người cho vay mở lệnh quyền sở hữu, đại diện sở hữu hoặc luật sư bắt đầu truy xét sở hữu. Báo cáo Sơ bộ được phát hành cho khách hàng để họ xem xét và phê duyệt. Tất cả các tài liệu khóa sổ được ghi lại theo hướng dẫn của người ký quỹ. Khi xác nhận ghi xong thì thanh toán cho yêu cầu, giải ngân tiền và lập hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu thực sự. 

Ký quỹ đề cập đến quá trình trong đó các khoản quỹ của một giao dịch (chẳng hạn như bán nhà) được nắm giữ bởi bên thứ ba, thường là công ty dịch vụ quyền sở hữu hoặc luật sư trong trường hợp bất động sản, trong khi chờ giao dịch được hoàn thành.

Hợp đồng của Chủ sở hữu bảo hiểm cho chủ sở hữu/người mua nhà mới, còn hợp đồng của người cho vay bảo hiểm ưu tiên cho lợi ích bảo đảm của người cho vay.

Liên hệ với Chúng tôi

Để biết thêm thông tin về bảo hiểm quyền sở hữu hoặc phạm vi bảo hiểm quyền sở hữu.

Powered by