Bền vững

Tầm Nhìn Rõ Ràng để Phục Vụ Khách Hàng Tốt Hơn

Mặc dù hiệu quả tài chính là một trong những thước đo quan trọng của sự thành công, nhưng tầm nhìn của chúng tôi để trở thành một công ty tốt nhất còn được thiết lập dựa trên nhiều yếu tố khác nữa. Tính bền vững phải là kết cấu của công ty chúng tôi. Tầm nhìn của chúng tôi dựa trên dịch vụ khách hàng xuất sắc và duy trì các giá trị cốt lõi về khả năng đáp ứng, làm việc nhóm và quan tâm đến tất cả mọi người. Nó hỗ trợ cam kết của chúng tôi trở thành một công ty có trách nhiệm với xã hội, theo đó xác nhận tầm quan trọng của việc trở thành một người quản lý tốt môi trường cũng như xây dựng một nơi làm việc khiến nhân viên cảm thấy được coi trọng khi được sống với đúng bản chất thật của mình.

Nhận thức đầy đủ các giá trị của chúng tôi có nghĩa là thực hiện hành động có chủ đích để cải thiện cách chúng tôi kinh doanh để giúp cho cộng đồng và nơi làm việc của chúng tôi tốt hơn. Tìm hiểu cách chúng tôi đang xây dựng một công ty mà nhân viên, khách hàng, đối tác và cộng đồng chúng tôi phục vụ có thể tự hào và điều đó được định vị cho thế hệ tiếp theo và hơn thế nữa.

Hỗ Trợ Mọi Người Mọi Nơi Trên Thế Giới

Tại Stewart, con người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Hãy tìm hiểu trách nhiệm xã hội và sự tham gia của cộng đồng trở thành trung tâm của văn hóa công ty chúng tôi như thế nào từ hội đồng phụ trách vấn đề đa dạng, công bằng và hòa nhập của chúng tôi đến các chương trình quyên góp do nhân viên lãnh đạo, ngày tình nguyện nhóm và nhiều hoạt động khác nữa.

Phương Thức Quản Trị

Nhất quán với các mục tiêu của mình, chúng tôi hoạt động theo một cơ cấu quản trị minh bạch cao, phù hợp với các bên liên quan và hỗ trợ các mục tiêu dài hạn của chúng tôi, bao gồm cả các sáng kiến ESG của chúng tôi.

  • Hội Đồng Quản Trị Đảm Bảo Trách Nhiệm Công Ty – Sự bền vững bắt đầu từ năng lực lãnh đạo tuyệt vời.
  • Bộ Quy Tắc Áp Dụng cho Tất Cả Mọi Người – Thành công phụ thuộc vào việc duy trì văn hóa ứng xử có đạo đức - là cốt lõi trong các mối quan hệ của Stewart với các chủ hợp đồng bảo hiểm, khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh và nhân viên.
  • Bảo Vệ Khách Hàng và Đối Tác – Chúng tôi liên tục đánh giá các rủi ro mạng, cách chúng phát triển và ảnh hưởng đến tất cả chúng ta.
  • Mỗi Nhân Viên Đều Là Một Bên Liên Quan – Nhóm các công ty của chúng tôi có chính sách hiệu quả để chống lại bất kỳ hình thức tham nhũng nào.
  • Nguồn Lực Phát Triển. Hỗ Trợ Sống Khỏe Mạnh – Mang đến một môi trường làm việc lành mạnh, nuôi dưỡng sự hợp tác và khuyến khích phát triển nghề nghiệp.

Hiểu Rõ Tác Động Của Chúng Tôi Để Hành Động Hiệu Quả Hơn

Từ việc số hóa các giao dịch bất động sản đến theo dõi lượng khí thải và tài nguyên tái chế, chúng tôi đầu tư học cách mở rộng nỗ lực của mình để ảnh hưởng tích cực đến môi trường và đặt ra các tiêu chuẩn cũng như mục tiêu phù hợp để theo dõi vấn đề này.

2021 Thông tin Nổi bật

Nhận Báo Cáo Đầy Đủ về Những Nỗ Lực của Chúng Tôi

Để biết thêm thông tin về những nỗ lực môi trường, xã hội và quản trị của chúng tôi, hãy xem báo cáo ESG của chúng tôi.

Powered by