Phục vụ Toàn thể Khu vực Corpus Christi, Texas

Công cụ Ước tính Chi phí Khóa sổ

Sử dụng Công cụ ước tính Chi phí Đóng cửa Corpus Christi phù hợp nhất với loại giao dịch bạn cần.

* Có thể cần phải có các chứng thực khác - phí bảo hiểm thay đổi

Tiền mặt

CÔNG CỤ ƯỚC TÍNH CHI PHÍ

\

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo

NGƯỜI MUA
NGƯỜI BÁN
Ủy ban Bất động sản
.
Theo danh sách
Khởi tạo Khoản vay
.
.
Chiết khấu Khoản vay
.
.
Phí thẩm định
.
.
Báo cáo Tín dụng
.
.
Kiểm tra của Bên Cho vay
.
.
Lịch khấu hao
.
.
Chứng nhận lũ lụt
.
.
Phí Dịch vụ Thuế
.
.
Phí Chuẩn bị Tài liệu
.
.
Phí xử lý
.
.
Phí Bảo lãnh
.
.
Phí chuyển phát nhanh
.
.
Đóng/Giải ngân Fes
.
.
Lãi trả trước
.
.
MIP/Phí Tài trợ/PMI
.
.
Bảo hiểm Rủi ro
*
.
Bảo hiểm Lũ lụt
*
.
Bảo Hiểm Nguy Hiểm
*
.
Bảo Hiểm Thế Chấp
*
.
Dự Trữ Thuế Bất Động Sản
*
.
Phí Luật sư
.
85,00
Chính sách/Chấp thuận Quyền Sở hữu Thế chấp
.
.
Chính sách Quyền sở hữu của Chủ sở hữu
Dựa trên giá bán
Phí bảo hiểm (Tối thiểu $500,00)
1/2
1/2
Phí ghi
36,00
32,00
Giấy chứng nhận thuế
.
55,00
Khảo sát
.
.
Kiểm tra mối
.
.

Thông thường

CÔNG CỤ ƯỚC TÍNH CHI PHÍ

\

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo

NGƯỜI MUA
NGƯỜI BÁN
Ủy ban Bất động sản
.
Theo danh sách
Khởi tạo Khoản vay
1% Khoản vay
.
Chiết khấu Khoản vay
Khác nhau - một trong hai bên có thể thanh toán
Phí thẩm định
350,00
.
Báo cáo Tín dụng
65,00
.
Kiểm tra của Bên Cho vay
100,00
.
Lịch khấu hao
15,00
.
Chứng nhận lũ lụt
20,00
.
Phí Dịch vụ Thuế
113,00
.
Phí Chuẩn bị Tài liệu
225,00
.
Phí xử lý
200,00
.
Phí Bảo lãnh
250,00
.
Phí chuyển phát nhanh
90,00
.
Phí Đóng cửa/Giải ngân
150,00
.
Lãi trả trước
*
.
MIP/Phí Tài trợ/PMI
Khác nhau
.
Bảo hiểm Rủi ro
*
.
Bảo hiểm Lũ lụt
*
.
Bảo Hiểm Nguy Hiểm
*
.
Bảo Hiểm Thế Chấp
*
.
Dự Trữ Thuế Bất Động Sản
*
.
Phí Luật sư
200,00
85,00
Chính sách/Chấp thuận Quyền Sở hữu Thế chấp
200,00
.
Chính sách Quyền sở hữu của Chủ sở hữu
Dựa trên giá bán
Phí bảo hiểm (Tối thiểu $500,00)
1/2
1/2
Phí ghi
115,00
32,00
Giấy chứng nhận thuế
.
55,00
Khảo sát
275,00
.
Kiểm tra mối
80,00
.

Chủ sở hữu được Tài trợ

CÔNG CỤ ƯỚC TÍNH CHI PHÍ

\

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo

NGƯỜI MUA
NGƯỜI BÁN
Ủy ban Bất động sản
.
Theo danh sách
Khởi tạo Khoản vay
.
.
Chiết khấu Khoản vay
.
.
Phí thẩm định
.
.
Báo cáo Tín dụng
.
.
Kiểm tra của Bên Cho vay
.
.
Lịch khấu hao
.
.
Chứng nhận lũ lụt
.
.
Phí Dịch vụ Thuế
.
.
Phí Chuẩn bị Tài liệu
.
.
Phí xử lý
.
.
Phí Bảo lãnh
.
.
Phí chuyển phát nhanh
.
.
Đóng/Giải ngân Fes
.
.
Lãi trả trước
.
.
MIP/Phí Tài trợ/PMI
.
.
Bảo hiểm Rủi ro
.
.
Bảo hiểm Lũ lụt
*
.
Bảo Hiểm Nguy Hiểm
*
.
Bảo Hiểm Thế Chấp
*
.
Dự Trữ Thuế Bất Động Sản
*
.
Phí Luật sư
200,00
85,00
Chính sách/Chấp thuận Quyền Sở hữu Thế chấp
100,00
.
Chính sách Quyền sở hữu của Chủ sở hữu
Dựa trên giá bán
Phí bảo hiểm (Tối thiểu $500,00)
1/2
1/2
Phí ghi
85,00
32,00
Giấy chứng nhận thuế
.
55,00
Khảo sát
.
.
Kiểm tra mối
.
.

FHA

CÔNG CỤ ƯỚC TÍNH CHI PHÍ

\

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo

NGƯỜI MUA
NGƯỜI BÁN
Ủy ban Bất động sản
.
Theo danh sách
Khởi tạo Khoản vay
1% khoản vay
.
Chiết khấu Khoản vay
Khác nhau - một trong hai bên có thể thanh toán
Phí thẩm định
425,00
.
Báo cáo Tín dụng
65,00
.
Kiểm tra của Bên Cho vay
100,00
.
Lịch khấu hao
15,00
.
Chứng nhận lũ lụt
20,00
.
Phí Dịch vụ Thuế
.
110,00
Phí Chuẩn bị Tài liệu
165,00
75,00
Phí xử lý
200,00
.
Phí Bảo lãnh
250,00
.
Phí chuyển phát nhanh
90,00
.
Đóng/Giải ngân Fes
150,00
.
Lãi trả trước
*
.
MIP/Phí Tài trợ/PMI
1,5% khoản vay
.
Bảo hiểm Rủi ro
*
.
Bảo hiểm Lũ lụt
*
.
Bảo Hiểm Nguy Hiểm
*
.
Bảo Hiểm Thế Chấp
*
.
Dự Trữ Thuế Bất Động Sản
*
.
Phí Luật sư
175,00
.
Chính sách/Chấp thuận Quyền Sở hữu Thế chấp
200,00
.
Chính sách Quyền sở hữu của Chủ sở hữu
Dựa trên giá bán
Phí bảo hiểm (Tối thiểu $500,00)
1/2
1/2
Phí ghi
115,00
32,00
Giấy chứng nhận thuế
.
55,00
Khảo sát
275,00
.
Kiểm tra mối
80,00
.

V.A.

CÔNG CỤ ƯỚC TÍNH CHI PHÍ

\

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo

NGƯỜI MUA
NGƯỜI BÁN
Ủy ban Bất động sản
.
Theo danh sách
Khởi tạo Khoản vay
1% khoản vay
.
Chiết khấu Khoản vay
Khác nhau - một trong hai bên có thể thanh toán
Phí thẩm định
350,00
.
Báo cáo Tín dụng
65,00
.
Kiểm tra của Bên Cho vay
.
100,00
Lịch khấu hao
.
15,00
Chứng nhận lũ lụt
20,00
.
Phí Dịch vụ Thuế
.
110,00
Phí Chuẩn bị Tài liệu
.
225,00
Phí xử lý
.
200,00
Phí Bảo lãnh
.
250,00
Phí chuyển phát nhanh
.
90,00
Đóng/Giải ngân Fes
.
150,00
Lãi trả trước
*
.
MIP/Phí Tài trợ/PMI
Khác nhau
.
Bảo hiểm Rủi ro
*
.
Bảo hiểm Lũ lụt
*
.
Bảo Hiểm Nguy Hiểm
*
.
Bảo Hiểm Thế Chấp
*
.
Dự Trữ Thuế Bất Động Sản
*
.
Phí Luật sư
.
285,00
Chính sách/Chấp thuận Quyền Sở hữu Thế chấp
200,00
.
Chính sách Quyền sở hữu của Chủ sở hữu
Dựa trên giá bán
Phí bảo hiểm (Tối thiểu $500,00)
.
TẤT CẢ
Phí ghi
115,00
32,00
Giấy chứng nhận thuế
.
55,00
Khảo sát
Tối đa 225,00
50,00
Kiểm tra mối
.
80,00

* Có thể cần phải có các chứng thực khác - phí bảo hiểm thay đổi

Powered by