Phục vụ Toàn thể Khu vực Corpus Christi, Texas

Công cụ Ước tính Chi phí Khóa sổ

Sử dụng Công cụ ước tính Chi phí Đóng cửa Corpus Christi phù hợp nhất với loại giao dịch bạn cần.

* Có thể yêu cầu các chứng thực khác - phí bảo hiểm thay đổi

Tiền mặt

CÔNG CỤ ƯỚC TÍNH CHI PHÍ
Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo
NGƯỜI MUA NGƯỜI BÁN
Ủy ban Bất động sản . Theo danh sách
Khởi tạo Khoản vay . .
Chiết khấu Khoản vay . .
Phí thẩm định . .
Báo cáo Tín dụng . .
Kiểm tra của Bên Cho vay . .
Lịch khấu hao . .
Chứng nhận lũ lụt . .
Phí Dịch vụ Thuế . .
Phí Chuẩn bị Tài liệu . .
Phí xử lý . .
Phí Bảo lãnh . .
Phí chuyển phát nhanh . .
Đóng/Giải ngân Fes . .
Lãi trả trước . .
MIP/Phí Tài trợ/PMI . .
Bảo hiểm Rủi ro * .
Bảo hiểm Lũ lụt * .
Bảo Hiểm Nguy Hiểm * .
Bảo Hiểm Thế Chấp * .
Dự Trữ Thuế Bất Động Sản * .
Phí Luật sư . 85,00
Chính sách/Chấp thuận Quyền Sở hữu Thế chấp . .
Chính sách Quyền sở hữu của Chủ sở hữu Dựa trên giá bán
Phí ký quỹ (Tối thiểu $500,00) 1/2 1/2
Phí ghi 36,00 32,00
Giấy chứng nhận thuế . 55,00
Khảo sát . .
Kiểm tra mối . .

Thông thường

CÔNG CỤ ƯỚC TÍNH CHI PHÍ
Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo
NGƯỜI MUA NGƯỜI BÁN
Ủy ban Bất động sản . Theo danh sách
Khởi tạo Khoản vay 1% Khoản vay .
Chiết khấu Khoản vay Khác nhau - một trong hai bên có thể thanh toán
Phí thẩm định 350,00 .
Báo cáo Tín dụng 65,00 .
Kiểm tra của Bên Cho vay 100,00 .
Lịch khấu hao 15,00 .
Chứng nhận lũ lụt 20,00 .
Phí Dịch vụ Thuế 113,00 .
Phí Chuẩn bị Tài liệu 225,00 .
Phí xử lý 200,00 .
Phí Bảo lãnh 250,00 .
Phí chuyển phát nhanh 90,00 .
Phí Đóng cửa/Giải ngân 150,00 .
Lãi trả trước * .
MIP/Phí Tài trợ/PMI Khác nhau .
Bảo hiểm Rủi ro * .
Bảo hiểm Lũ lụt * .
Bảo Hiểm Nguy Hiểm * .
Bảo Hiểm Thế Chấp * .
Dự Trữ Thuế Bất Động Sản * .
Phí Luật sư 200,00 85,00
Chính sách/Chấp thuận Quyền Sở hữu Thế chấp 200,00 .
Chính sách Quyền sở hữu của Chủ sở hữu Dựa trên giá bán
Phí ký quỹ (Tối thiểu $500,00) 1/2 1/2
Phí ghi 115,00 32,00
Giấy chứng nhận thuế . 55,00
Khảo sát 275,00 .
Kiểm tra mối 80,00 .

Chủ sở hữu được Tài trợ

CÔNG CỤ ƯỚC TÍNH CHI PHÍ
Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo
NGƯỜI MUA NGƯỜI BÁN
Ủy ban Bất động sản . Theo danh sách
Khởi tạo Khoản vay . .
Chiết khấu Khoản vay . .
Phí thẩm định . .
Báo cáo Tín dụng . .
Kiểm tra của Bên Cho vay . .
Lịch khấu hao . .
Chứng nhận lũ lụt . .
Phí Dịch vụ Thuế . .
Phí Chuẩn bị Tài liệu . .
Phí xử lý . .
Phí Bảo lãnh . .
Phí chuyển phát nhanh . .
Đóng/Giải ngân Fes . .
Lãi trả trước . .
MIP/Phí Tài trợ/PMI . .
Bảo hiểm Rủi ro . .
Bảo hiểm Lũ lụt * .
Bảo Hiểm Nguy Hiểm * .
Bảo Hiểm Thế Chấp * .
Dự Trữ Thuế Bất Động Sản * .
Phí Luật sư 200,00 85,00
Chính sách/Chấp thuận Quyền Sở hữu Thế chấp 100,00 .
Chính sách Quyền sở hữu của Chủ sở hữu Dựa trên giá bán
Phí ký quỹ (Tối thiểu $500,00) 1/2 1/2
Phí ghi 85,00 32,00
Giấy chứng nhận thuế . 55,00
Khảo sát . .
Kiểm tra mối . .

FHA

CÔNG CỤ ƯỚC TÍNH CHI PHÍ
Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo
NGƯỜI MUA NGƯỜI BÁN
Ủy ban Bất động sản . Theo danh sách
Khởi tạo Khoản vay 1% khoản vay .
Chiết khấu Khoản vay Khác nhau - một trong hai bên có thể thanh toán
Phí thẩm định 425,00 .
Báo cáo Tín dụng 65,00 .
Kiểm tra của Bên Cho vay 100,00 .
Lịch khấu hao 15,00 .
Chứng nhận lũ lụt 20,00 .
Phí Dịch vụ Thuế . 110,00
Phí Chuẩn bị Tài liệu 165,00 75,00
Phí xử lý 200,00 .
Phí Bảo lãnh 250,00 .
Phí chuyển phát nhanh 90,00 .
Đóng/Giải ngân Fes 150,00 .
Lãi trả trước * .
MIP/Phí Tài trợ/PMI 1,5% khoản vay .
Bảo hiểm Rủi ro * .
Bảo hiểm Lũ lụt * .
Bảo Hiểm Nguy Hiểm * .
Bảo Hiểm Thế Chấp * .
Dự Trữ Thuế Bất Động Sản * .
Phí Luật sư 175,00 .
Chính sách/Chấp thuận Quyền Sở hữu Thế chấp 200,00 .
Chính sách Quyền sở hữu của Chủ sở hữu Dựa trên giá bán
Phí ký quỹ (Tối thiểu $500,00) 1/2 1/2
Phí ghi 115,00 32,00
Giấy chứng nhận thuế . 55,00
Khảo sát 275,00 .
Kiểm tra mối 80,00 .

V.A.

CÔNG CỤ ƯỚC TÍNH CHI PHÍ
Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo
NGƯỜI MUA NGƯỜI BÁN
Ủy ban Bất động sản . Theo danh sách
Khởi tạo Khoản vay 1% khoản vay .
Chiết khấu Khoản vay Khác nhau - một trong hai bên có thể thanh toán
Phí thẩm định 350,00 .
Báo cáo Tín dụng 65,00 .
Kiểm tra của Bên Cho vay . 100,00
Lịch khấu hao . 15,00
Chứng nhận lũ lụt 20,00 .
Phí Dịch vụ Thuế . 110,00
Phí Chuẩn bị Tài liệu . 225,00
Phí xử lý . 200,00
Phí Bảo lãnh . 250,00
Phí chuyển phát nhanh . 90,00
Đóng/Giải ngân Fes . 150,00
Lãi trả trước * .
MIP/Phí Tài trợ/PMI Khác nhau .
Bảo hiểm Rủi ro * .
Bảo hiểm Lũ lụt * .
Bảo Hiểm Nguy Hiểm * .
Bảo Hiểm Thế Chấp * .
Dự Trữ Thuế Bất Động Sản * .
Phí Luật sư . 285,00
Chính sách/Chấp thuận Quyền Sở hữu Thế chấp 200,00 .
Chính sách Quyền sở hữu của Chủ sở hữu Dựa trên giá bán
Phí ký quỹ (Tối thiểu $500,00) . TẤT CẢ
Phí ghi 115,00 32,00
Giấy chứng nhận thuế . 55,00
Khảo sát Tối đa 225,00 50,00
Kiểm tra mối . 80,00

* Có thể yêu cầu các chứng thực khác - phí bảo hiểm thay đổi

Powered by