Từ điển Bất động sản

Người chiếm dụng

Một người sống trên đất của người khác mà không có quyền khiếu kiện pháp lý hoặc thẩm quyền nào. (Xem Chiếm hữu Bất lợi).

Powered by