Quyền Bề mặt là gì?

Từ điển Bất động sản

Quyền tiếp cận và sử dụng bề mặt của một thửa đất, thường liên quan đến hợp đồng cho thuê khai thác dầu khí hoặc cho thuê khai thác khoáng sản khác. Chúng có thể được "ngụ ý" dưới dạng nội dung của hợp đồng cho thuê (không có bảo lưu rõ ràng hoặc ngoại lệ đối với các quyền bề mặt) hoặc được quy định "rõ ràng".

Quyền bề mặt đề cập đến các quyền và đặc quyền hợp pháp liên quan đến việc sử dụng, kiểm soát và sở hữu bề mặt của một mảnh đất hoặc tài sản. Các quyền này thường bao gồm khả năng chiếm giữ, xây dựng, phát triển và sử dụng bề mặt đất cho các mục đích khác nhau.

Quyền bề mặt có thể bao gồm một loạt các hoạt động và lợi ích, chẳng hạn như:

  1. Quyền sở hữu: Quyền sở hữu và sở hữu bề mặt đất, bao gồm bất kỳ cải tiến hoặc cấu trúc nào trên đó.

  2. Truy cập: Quyền vào và ra khỏi tài sản thông qua các điểm truy cập hoặc quyền sử dụng đã thiết lập.

  3. Sử dụng và Tận hưởng: Quyền sử dụng đất cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như các hoạt động dân cư, thương mại, nông nghiệp hoặc giải trí, trong phạm vi được xác định bởi luật pháp và quy định hiện hành.

  4. Phát triển: Quyền phát triển hoặc thay đổi bề mặt đất, bao gồm xây dựng các tòa nhà, đường xá, tiện ích hoặc cơ sở hạ tầng khác, tuân theo các quy định về phân vùng và sử dụng đất.

  5. Tài nguyên thiên nhiên: Quyền khai thác hoặc sử dụng tài nguyên thiên nhiên được tìm thấy trên hoặc dưới bề mặt đất, chẳng hạn như khoáng sản, dầu, khí, gỗ hoặc nước, tuân theo các quyền pháp lý và quy định môi trường có liên quan.

  6. Dễ dàng: Quyền cấp hoặc nhận quyền sử dụng, là quyền hạn chế sử dụng đối với tài sản của người khác, chẳng hạn như cấp cho công ty tiện ích quyền chạy đường dây điện hoặc đường ống trên đất liền.

Điều quan trọng cần lưu ý là quyền bề mặt có thể khác với quyền dưới bề mặt, liên quan đến quyền sở hữu và kiểm soát các tài nguyên được tìm thấy bên dưới bề mặt, chẳng hạn như quyền khoáng sản hoặc quyền nước ngầm. Trong một số trường hợp, quyền bề mặt và quyền bề mặt phụ có thể được sở hữu riêng biệt, cho phép các cá nhân hoặc tổ chức khác nhau có quyền và lợi ích riêng biệt trong cùng một tài sản.

Powered by